Děti by měly mít představu, co je to udržitelný rozvoj

Co ví dnešní žáci základních škol o ekologii? Kde nejčastěji čerpají informace? Jaká oblast je nejvíc zajímá?

Téma ekologie je součástí školních osnov. Např. v občanské výchově se mu věnujeme v rámci všech ročníků, takže nějaké základní vědomosti děti mají. Praktické využití už je trošku horší, tady dost záleží na vedení z rodiny, na zálibách dětí. V dnešní době je pro děti na prvním místě jako zdroj informací především internet, ale je dost dětí, které rády listují encyklopediemi nebo tematickými knihami.

Jaký základní přehled v téhle oblasti by podle Vás měli mít žáci 1. a žáci 2.stupně?

Děti by měly mít základní znalosti ohledně ochrany přírody, třídění odpadu, recyklace, soužití se zvířaty, ale i využití obnovitelných zdrojů. V poslední době je také cílem, aby děti měly představu, co to je udržitelný rozvoj.

Co je cílem environmentální výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ?

Enviromentální výchova na naší škole je součástí ŠVP. Cílem je, aby děti zodpovědně přistupovaly k tomuto tématu, dokázaly běžně uvažovat o ekotématech, např. třídíme odpad, šetříme potravinami, chodíme pěšky, když to není daleko, neplýtváme energií. 

Co vše v rámci ekologické výchovy na vaší škole probíráte? 

V rámci 1. stupně se ekologická výchova prolíná do předmětů jako je vlastivěda, přírodověda, prvouka, ale i pracovní činnosti. 
Na 2. stupni se vyučuje ekologický přírodopis, jako volitelný předmět – ekologická výchova, ale vše se prolíná do ostatních předmětů – chemie, fyzika, dějepis a dalších.
Hlavními tématy je třídění odpadu, zpracování – recyklace, využití odpadových materiálů např. při výtvarné výchově nebo při pracovních činnostech, šetření energií, ochrana životního prostředí, ochrana zvířat. V neposlední řadě se častým tématem stávají i klimatické změny. 

Jakou formou děti učíte? 

Děti často pracují v rámci předmětů ve skupinách, vytváří kolektivní práci, např. plakáty. 
V rámci projektových dnů starší žáci připravují pro mladší žáky např. pracovní listy nebo zábavné odpoledne. 
V rámci mezinárodních dnů chodíme na exkurze – muzeum Vodárenství v Podolí, Čistička odpadních vod (Bubeneč, Čertousy), spalovna Malešice, Sběrný dvůr Horní Počernice. Využíváme nabídky besed – výborná spolupráce je se společností Eko-kom, skvělá beseda Tonda obal. Dále pak Recyklohraní – besedy, výjezdní programy. 
Vzhledem k tomu, že jsme již mnoho let zapojeni do projektu Ekoškola, využíváme materiály a akce od sdružení Tereza. 
Proto je také důležité zmínit, že na naší škole pracuje ekotým, tedy skupina dětí od 5. do 9. třídy. Schůzky se konají mimo vyučování, děti se podílí na organizaci akcí, např. Vánoční jarmark, Den Země. Snaží se ale i vylepšovat prostory školy. Díky jejich nápadu vznikla tzv. venkovní posezení, takže v době velkého tepla se mohou děti učit na školním dvoře. 

Jak Vy osobně k výuce přistupujete?

Vzhledem k tomu, že moje výuka občanské výchovy je postavena na rovnocenném dialogu mezi mnou a dětmi, velmi často s dětmi daná témata rozebíráme, hovoříme o nich. Vycházím z vlastní zkušenosti, děti mají prostor sdělit svůj názor, i když není úplně souhlasný s ostatními. Navzájem společně hodnotíme, vymýšlíme řešení. 

Jaká je podpora zřizovatelů, co se týče ekologicky zaměřených projektů a aktivit na základních školách?

Bohužel zde je třeba zmínit covidovou situaci. V době před covidem jsme s městskou částí velmi úzce spolupracovali např. na organizaci Dne Země, velmi úzká byla spolupráce s Agendou 21, kdy děti např. v rámci projektu vymyslely herní prvky do parku před školou. 
Jsme rádi, že můžeme využívat místní zařízení k návštěvě dětí – např. kompostárna, Sběrný dvůr, čistička odpadních vod.

Je podle vás situace na středních školách jiná? V čem a čím je to podle vás způsobené?

Toto bohužel neumím posoudit, jsem v kontaktu pouze s koordinátory EVVO na základních školách. Ale z projektu Ekoškola vím, že EVVO se objevuje více na základkách, střední školy se zapojují méně. V poslední době je v rámci projetku Ekoškola výrazné zapojení mateřinek. 

Zapojuje se vaše škola do nějakých ekologických vzdělávacích projektů?

Jsme zapojeni do projektu Ekoškola, který organizuje sdružení Tereza. V rámci tohoto mezinárodního projektu jsme získali již 3x titul Ekoškola (pozn.: předávání probíhá vždy v Senátu ČR).
Dále jsme zapojeni do projektu Recyklohraní, využíváme nabídky místního spolku Eko Mumraj v Praze 9-Horních Počernicích, využíváme nabídek Ekocentra Koniklec, SEV Lesy Praha a dalších.

Představila byste nám ráda nějaký environmentální projekt, na kterém jste se žáky pracovali nebo aktuálně pracujete?

Velmi úspěšným projektem je u nás na škole spolupráce devátých tříd s prvňáčky. Deváťáci za dětmi chodí, povídají si s nimi, chodí jim číst a také společně tráví některé hodiny, např. při fyzice dělají společné pokusy. 
Ke konci školního roku připravují pro své prvňáčky jednak pracovní listy právě s enviromentální tématikou, jedná se o různé křížovky, vybarvovačky, spojovačky. A dále pak zábavné odpoledne spojené s EVVO. Děti tak plní různé úkoly. Na stanovištích třídí odpadky, rozlišují zvířata (lesní x domácí), zkouší po hmatu poznat plastové věci a další úkoly, které pro ně připravili deváťáci. 

 Co s dětmi plánujete na letošní rok?

Letos budeme pokračovat v programu Ekoškola, ekotým bude plnit jednotlivé úkoly v rámci tohoto projektu. Budeme sledovat např. dopravu u školy, zaměříme se na lepší třídění odpadu ve třídách, také zapracujeme na zlepšení trávení volného času dětí v době přestávek – vyrobíme nové hrací stolky, naplánujeme pravidelné hlášení ve školním rozhlase. Zkusíme udělat anketu na oblíbené jídlo ze školní jídelny.

Jana Jeřábková vystudovala Pedagogickou fakultu UK a její aprobací je český jazyk a občanská výchova. Od roku 2005 učí na Základní škole v Horních Počernicích a jak sama říká, svou práci miluje. O tom svědčí i to, že jak sama říká: „Mezi dětmi nedělám žádný rozdíl, ať je to zlobidlo nebo extrémně chytré dítě.“ 

Prohlédněte si také

Výstava: Plasty jako dobrý sluha, ale špatný pán

Výstava: Plasty jako dobrý sluha, ale špatný pán

Víno z PETky? Jde to a má to i své výhody!

Víno z PETky? Jde to a má to i své výhody!