4R (reduce, replace, reuse, recycle)

Čtyři principy cirkulární ekonomiky – snižování (reduce) spotřeby zdrojů i výrobků, nahrazení (replace) neekologických zdrojů a surovin ekologickými a obnovitelnými, opakované používání předmětů (reuse) a recyklace (recycle) používaných předmětů.

Bioodpad

Odpad, který je biologicky rozložitelný. Zahrnuje zbytky z kuchyně, ale i posekanou trávu, uřezané větve, dřevo, spadané listí a zbytky ze zemědělské výroby. Tyto bioodpady tvoří pravděpodobně 40 – 50 % celkového množství vyprodukovaného komunálního odpadu.

Bottle2bottle

Způsob recyklace, kdy se z recyklátu, vzniklého z plastových lahví, vyrobí nové plastové lahve (tzn. zrecyklováno z lahve do lahve). Tato forma recyklace významně prodlužuje udržitelný životní cyklus plastových obalů.

Cirkulární ekonomika

Systém, ve kterém je odpad přeměněný opět na zdroj. V ideálním případě díky tomuto konceptu není nutné těžit nové suroviny. Mezi základní principy, které cirkulární ekonomiku definují, patří: 
- uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, kde neztrácejí hodnotu, 
- čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů
- navrhování takových produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje.

Zdroj: Incien.cz

Design for Recycling

Kreativní přístup vymezený přesnými kritérii (na materiál, barevnost apod), který už při navrhování obalu respektuje požadavky na jeho maximální recyklovatelnost.

Downcycling

Opětovné zpracování materiálů nebo věcí, které není tak plnohodnotné či nemá takovou znovupoužitelnost jako u typické recyklace

Zdroj: Wikipedia

Ekologická zátěž

Znečištění hornin, podzemních a povrchových vod v důsledku nevhodného nakládání s nebezpečnými látkami.

Ekomodulace

Legislativní opatření, které upravuje poplatky za jednotlivé obalové materiály uváděné na trh. Cílem ekomodulace je motivovat výrobce k produkci obalových materiálů, které jsou co nejvíce šetrné k životnímu prostředí a jsou maximálně recyklovatelné. 

ESG

Kritérium pro hodnocení kolektivní odpovědnosti firmy v oblasti dopadu její činnosti na životní prostředí (Environmental), společenskou odpovědnost (Social) a odpovědný přístup k řízení společnosti (Governance). 

GreenDeal

Zelená dohoda pro Evropu (anglicky European Green Deal) je soubor politických iniciativ Evropské komise, jejichž hlavním cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální. Dohoda byla představena 11. prosince 2019 a obsahuje opatření ke snížení emisí skleníkových plynů (do roku 2030 o 55 % ve srovnání s rokem 1990), investice do špičkového výzkumu a inovací a ochranu přírodního prostředí evropského kontinentu. Druhým cílem dohody je transformace evropské ekonomiky tak, aby byla dlouhodobě udržitelná, tedy aby byl možný její růst bez současného zvyšování využívání přírodních zdrojů.

Zdroj: Wikipedie 

Greenwashing

Marketingová strategie, jejímž záměrem je představit společnost jako „zelenou“ a šetrnou k lidem i životnímu prostředí, přestože skutečnost může být zcela jiná. Jde o záměrné klamání spotřebitele o ekologické prospěšnosti produktu, služby nebo celé firmy. 

Zdroj: No Greenwashing

HDPE

Polyetylen s vysokou hustotou, který se řadí mezi termoplasty. Využívá se např. k výrobě obalových fólií, kojeneckých lahví, víček od PET lahví nebo ve stavebnictví. HDPE je 100% recyklovatelný (rHDPE).

Jednorázové plasty

Výrobky z plastu určené na jednorázové použití. Patří do nich např. plastové příbory a talíře, plastová brčka, plastové vatové tyčinky a další.

Klimatická změna

Vývoj klimatu za delší časové období v určité oblasti, např. směrem k oteplení nebo ochlazení. Může jít o změnu v průměrných klimatických podmínkách i o změnu výskytu extrémních povětrnostních jevů, v určitém regionu, nebo na Zemi jako celku.

Mikroplasty

Malé úlomky plastů (do velikosti 5 mm), které znečišťují vodu, půdu a vzduch. Hlavními zdroji mikroplastů jsou syntetické textilie (35 %), opotřebení pneumatik (28 %) a městský prach (24 %).

Littering

Volně pohozený odpad na místě, kam nepatří (na veřejném prostranství, v přírodě, apod.). Jsou to například cigaretové nedopalky, žvýkačky, volně pohozené plastové lahve, ochranné roušky a respirátory a podobně. 

New Plastics Economy

Sdružení více než tisíce organizací usilujících o cirkulární ekonomiku plastů.

Oběhové hospodářství

Způsob výroby a spotřeby, který díky sdílení, pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování nebo recyklaci zhodnocuje již existující výrobky, suroviny a materiály. Takové šetrnější a efektivnější zužitkování zdrojů prodlužuje životní cyklus výrobků a minimalizuje odpad. Když už samotný výrobek nemůže být používán, využijí se k dalšímu zpracování suroviny a komponenty, ze kterých byl vyroben.

Obnovitelné zdroje

Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně, nebo úplně obnovovat, a to buď samy, nebo za přispění člověka. Patří mezi ně biomasa, kterou tvoří dřevo, dřevní odpad, sláma, některé rostliny a další. Biomasu lze využít jako palivo nebo k výrobě bioplynu.

K obnovitelným zdrojům energie se řadí využití energie vody, větru, slunečního záření, biomasy a bioplynu.

Odpadové hospodářství

Činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností.

PET

Polyethylentereftalát. Využívá se při výrobě lahví, obalových materiálů, ale např. i vláken do automobilového průmyslu. PET je 100% recyklovatelný.

PE

Polyethylen, který vzniká polymerací ethylenu. Vyrábí se z něj smrštitelné fólie, roury, ozubená kola, ložiska, textilní vlákna, hračky, mikrotenové sáčky nebo třeba elektrotechnická izolace. Je 100% recyklovatelný (rPE).

Polyesterová vlákna

Výrobky z PET, ze kterého velká většina vláken pochází. Mohou se vyskytovat prakticky ve všech textilních výrobcích, jejichž praním dochází k uvolňování velkého množství mikroplastů.

Recyklace

Zpracování původního materiálu, ze kterého vzniká surovina k dalšímu využití.

rPET

Recyklovaný PET. Je opakovaně recyklovatelný, a proto jde momentálně o nejekologičtější materiál na výrobu obalů. Podle Evropské směrnice musí být v roce 2025 nápojové PET lahve minimálně ze čtvrtiny vyrobené právě z rPET, v roce 2030 alespoň ze 30 %.

Udržitelnost

Praktická schopnost uspokojit své aktuální základní potřeby, aniž bychom ohrožovali život a životní úroveň budoucích generací. Udržitelný rozvoj zahrnuje čtyři propojené oblasti: ekologii, ekonomii, politiku a kulturu.

Uhlíková stopa
Množství skleníkových plynů vyjádřených v hodnotě CO2 vypuštěného do ovzduší.
Upcycling

Přeměna odpadů, odpadových materiálů nebo starých a nevyužitých produktů na nové materiály a produkty s vyšší užitnou hodnotou. 

Virgine PET

PET vyrobený z ropy.

Zero Waste

Životní styl, který podporuje opětovné využívání všech zdrojů bez tvorby odpadů, jejich skládkování, nebo jejich spalování. 

Zálohový systém

Propracovaný systém zálohování PET lahví a plechovek, který zajistí uzavření smyčky z lahve do lahve, z plechovky do plechovky. Představila ho Iniciativa pro zálohování.