Inspirujte se v přírodě!

Hana Ansorgová je ředitelkou školního programu a o.p.s. Recyklohraní, které podporuje pedagogy mateřských, základních a středních škol z celé ČR, aby zařazovali do ekologické výchovy témata třídění, recyklace a předcházení vzniku odpadu. O tom, jak se školy k tomuto aktuálnímu tématu staví a co by v souvislosti s péčí o přírodu vzkázala příštím generacím je tento rozhovor. 

1. Hanko, jaké je postavení ekologické výchovy mezi ostatními předměty ve školách?

Ekologická výchova je z pohledu škol tzv. průřezovým tématem. Školy se jí se svými žáky a studenty mají věnovat, ale není na ni stanovena žádná časová dotace. Je tedy na jednotlivých školských zařízeních, jakým způsobem a v jakém rozsahu ji do rámcového vzdělávacího plánu zařadí. To dává školám velkou volnost. Záleží pak na vedení školy, jaké má priority a samozřejmě na konkrétních učitelích, jakou důležitost oni sami přikládají budování vztahu dětí k přírodě a šířeji k životnímu prostředí.

2. Co se za dobu od roku 2008, kdy vzniklo Recyklohraní, v projektu změnilo?

Patnáct školních let je dlouhá doba. Původní aktivity programu se zaměřovaly zejména na třídění a recyklaci elektrospotřebičů, baterií a obalů. Osvěta byla doplněna o aktivní sběr baterií a drobných elektrospotřebičů. Díky partnerům Recyklohraní mají žáci a studenti možnost si v praxi si zažít správné odložení vysloužilých baterií a elektra na místo, odkud se bezpečně dostanou k recyklaci. Partnerské společnosti – aktuálně se jedná o Ecobat a Elektrowin – dodávají do škol sběrné nádoby a po jejich naplnění zajistí svoz a recyklaci. 
V roce 2017 jsme připravili metodiky, které již vedou k předcházení vzniku odpadu. Od roku 2020 zařazujeme problematiku šetrné spotřeby vody a letošní školní roku budeme otevírat také stále aktuálnější téma adaptace na změnu klimatu. Je skvělé, když si už děti uvědomují svou vlastní roli jako spotřebitelé. Kolik bude odpadu, jakého a kdy, kolik jako jednotlivec spotřebuji vody, to všechno může ovlivnit každý z nás, děti nevyjímaje. Jen si mnohdy neuvědomujeme, že i malé krůčky jednotlivce mohou vést k významným změnám ve společnosti.

3. Kolik českých škol se do vašich projektů průměrně zapojuje?

Aktuálně je v programu přes 3840 škol, především se jedná o základní školy (55 %), v posledních letech roste také počet aktivních mateřských škol (35 %) a desetinu představují střední školy a odborná učiliště.

4. Jakou formou s dětmi a studenty pracujete? Jak probíhá plnění úkolu?

Nejčastěji oslovujeme žáky a studenty prostřednictvím jejich pedagogů. Pro ně připravujeme inspirativní náměty, jak konkrétní téma zařadit do výuky v dané věkové kategorii. Někdy se jedná o výtvarné aktivity, jindy zveme k bádání v okolí školy, ať už se jedná o prozkoumání sběrných míst na vysloužilé elektro, nebo třeba pátrání, odkud teče voda, kterou si děti natáčí doma či ve škole z kohoutku. V úkolech procvičujeme matematiku, ale i látku z fyziky – v případě starších věkových kategorií. Důležitá je také týmová spolupráce. Například vytvořit „Recyklační zpravodaj“, to vyžadovalo rozdělit v týmu role celé redakce časopisu. Zdá se to náročné, ale ze zpětných vazeb, které nám školy vkládají do informačního systému přes webové rozhraní, bylo vidět, že námaha stála za to. Časopisy k tématu byly moc pěkné a evidentně posloužily nejen ke vzdělávání „členů redakčního týmu“, ale šířily osvětu mezi dalšími žáky a studenty, dokonce i mezi občany v okolí školy.

Další typ práce je přímé oslovení žáků prostřednictvím lektorských programů. Naši lektoři přijedou přímo do školy a pracují s jednotlivými třídami. Máme několik modulů programů, převážně pro základní a mateřské školy. Ročně navštívíme průměrně 140 škol po celém Česku.

5. Jaký přístup mají ke spolupráci s vámi pedagogové?

Učitelé, kteří se aktivně věnují ekologické výchově jsou srdcaři. Sami jsou velmi citliví k místu, kde žijí a k životnímu prostředí obecně. Považují za důležité vést stejným směrem i své žáky a studenty. Aktivně hledají příležitosti v nabídce středisek ekologické výchovy a dalších organizací, jako je Recyklohraní.  A to je dobře.
Kromě vyhlašovaných úkolů využívají učitelé tematickou řadu metodik pod názvem EKOABECEDA. V jednotlivých dílech – nyní jich je už 7 – mají k dispozici souhrnné informace k tématu i sérii lekcí pro různé věkové kategorie. EKOABECEDA je dostupná volně ke stažení na našich webových stránkách a učitel ji může využít kdykoliv potřebuje.
V posledním školním roce se učitelé účastní pravidelných webinářů. Jejich cílem je nabídnout přednášející z praxe nebo z akademické sféry k tématům, která jsou v Recyklohraní právě aktuální.  
S učiteli se setkáváme alespoň jedenkrát ročně „naživo“ na 2denní výjezdní konferenci. Setkáváme se vždy k určitému tématu – naposledy to bylo předcházení vzniku odpadu z potravin. Současně je to i forma odměny pro nejaktivnější pedagogy a příležitost pro jejich vzájemné sdílení zkušeností. 

6. Vzpomenete si na projekt, ze kterého vznikl nejzajímavější výstup?

Vždy mě velmi potěší, když je z fotografií patrné, že žáci vytvořili v rámci úkolu pro Recyklohraní něco, co následně slouží jako pomůcka do další výuky. Příkladem může být 3D model obce s vyznačením sběrných míst pro třídění odpadu, knížka tematických příběhů vysloužilého elektra, která poslouží jako motivační texty pro úvod do tématu v dalších ročnících, společenská hra, kterou vymysleli žáci II. stupně pro své mladší spolužáky, nebo třeba myšlenková mapa s ilustracemi na téma „kde se bere voda v mé sklenici“. 

7. Od září se mohou školky a školy zapojit do nejnovějšího projektu Vzkaz (v) lahvi, který Recyklohraní pořádá s iniciativou Replastuj. Můžete ho stručně popsat?

Zveme školáky a studenty, aby se proměnili v Robinsonky a Robinsony a vytvořili vzkaz v lahvi. Vzkaz by měl přinášet zprávu o tom, jak s ohledem na životní prostředí máme správně zacházet s plastovými obaly, jak a proč je třídit a jak je to s jejich recyklací.  
Zpráva v lahvi by měla mít nejlépe podobu komiksu nebo v případě mladších dětí leporela. Ale je možné se pustit i do psané tvorby. Jako obvykle jsme připravili instruktážní video. Pro menší děti nabízíme také náměty na pohybové hry. 
Cílem je, aby díky vzkazu každý snadno pochopil, že plasty jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem, že je důležité je dobře třídit a recyklovat.  

8. Jaký vzkaz týkající se plastů byste dětem do lahve vložila Vy osobně?

Inspirujte se v přírodě! Vše, co se jeví jako odpad, je současně potravou či výživou pro zvířata nebo rostliny, pro další části ekosystému. A důležité je, že každý tam má své místo a svou roli, smysl. Například malá a křehká houba se postará o to, že se staletý odumírající strom stane výživou pro novou generaci lesa a jeho obyvatele. Nákup do vlastní tašky, opakovaně použitá láhev na pití, to jsou naše malé ale velmi důležité krůčky. Každý správně vytříděný obal dělá z odpadu surovinu pro výrobu něčeho nového a šetří planetu od těžby surovin.


Hana Ansorgová je ředitelkou o.p.s. a programu Recyklohraní. Ještě předtím se věnovala komunikaci a marketingu ve společnosti Asekol, která u jeho zrodu stála. Na své práci má ráda různorodost a plno výzev i příležitostí, jež přináší. Ve volném čase ráda chodí na výlety a vítá pohyb v přírodě v různých formách. Věnuje se sborovému zpěvu, baví ji tanec.

Prohlédněte si také

Děti vs. Ekologie

Děti vs. Ekologie

Vzkaz (v) lahvi

Vzkaz (v) lahvi