Tisíce petek a plechovek v zálohomatech lidlu a kauflandu

Je zřejmé, že Česká republika postupně spěje k zavedení zálohového systému. Obchodní řetězce Lidl a Kaufland se proto rozhodly dát zákazníkům šanci, aby si zpětný odběr PET lahví a plechovek vyzkoušeli v praxi, ještě předtím, než bude zálohový systém uzákoněn. O prvních výsledcích jeho fungování a také o dalších udržitelných opatřeních Lidlu jsme si povídali s ředitelem komunikace Tomášem Mylerem.

1. Na konci února jste ve vašich vybraných prodejnách spustili zálohování PET lahví a plechovek. Jaké od něj máte očekávání a jaký výsledek by Vám udělal radost a potvrdil, že to má smysl?

Těší nás, že automaty na zpětný odběr PET lahví a plechovek se dostávají do stále většího povědomí našich zákazníků a že jsou od prvního dne hojně využívány. Jen během prvního týdne pilotního projektu jsme v každé prodejně, kde je automat instalován, vysbírali stovky nápojových obalů. V druhém týdnu se již jednalo o nižší tisíce obalů.
V neposlední řadě je třeba zmínit, že v ideálním případě by měl pilotní projekt vyústit v uzákonění zálohového systému v České republice. Během nastavování legislativy bychom rádi byli partnery, kteří se podílí na přípravě tohoto systému. V případě, že budeme dobře znát „pravidla hry“, se můžeme dobře připravit, abychom našim zákazníkům dokázali nabídnout co nejpřívětivější a nejjednodušší způsob vracení nápojových obalů a zároveň bychom plnili zákonná ustanovení.

2. Jak dlouho jste se na spuštění připravovali?

Společenská debata o zavedení zálohového systému v ČR se vede poměrně dlouho. Nicméně až v posledních měsících jsou ale součástí debaty i podložená data, analýzy nebo studie proveditelnosti. O spuštění pilotního projektu na zpětný odběr PET lahví a plechovek jsme tedy ve spolupráci se společností Kaufland začali usilovat přibližně před rokem. Klíčová byla rovněž spolupráce s městy, jelikož dle současné legislativy jsou plastové lahve a plechovky považovány za odpad.  Jejich sběr je tedy možný v zásadě jen zapojením do současného systému nakládání s odpady. K tomu je potřeba spolupráce s příslušnými městy. Jsme velmi rádi, že nám několik měst nabídlo spolupráci, díky čemuž mohou zákazníci řetězců Lidl a Kaufland vracet PET lahve a plechovky v šesti prodejnách v ČR.

3. Mluvili jste o záměru začít pilotně testovat zálohový systém se svými zákazníky? Tušíte, jak se k zálohování staví?

Dle několika průzkumů veřejného mínění je podpora zálohování PET lahví a plechovek ze strany našich zákazníků i veřejnosti vysoká. Věříme, že až si naši zákazníci vyzkouší tuto novinku v praxi, podpora zálohového systému ještě naroste. 
Zákazníky informujeme ohledně postupu při vracení nápojových obalů skrze návod u automatů na zpětný odběr PET lahví a plechovek. Informace ohledně používání automatů šíříme rovněž skrze sociální sítě a díky plakátům v prodejnách Lidl a Kaufland.
Dosavadní zpětná vazba od zákazníků byla velice pozitivní a ve všech prodejnách Lidl se zpětný odběr PET lahví a plechovek těší značné oblibě. Jsme si vědomi toho, že zákazníci budou na možnost vracení nových typů nápojových obalů reagovat v určité náběhové křivce, nicméně předpokládáme, že již ke konci jara budou k dispozici první relevantní data.

4. Na Slovensku byl zálohový systém spuštěn v lednu 2022. Jaké jsou první ohlasy a jeho dopady?

Zálohový systém byl přijat velmi pozitivně ze strany zákazníků. Díky zpětnému odběru nápojových obalů došlo ke snížení litteringu a zvýšení míry tříděných obalů ze 60 % na 70 %. Na druhou stranu jsme ale obeznámeni s problémy, kterým čelí naši slovenští kolegové, co se týče četnosti a včasného svážení prázdných obalů z prodejen ze strany správce. Z tohoto důvodu je našim cílem participovat na nastavování zálohového systému od samotného začátku, abychom se vyvarovali neefektivního nastavení některých procesů, jak tomu bylo na Slovensku. 

5. Jaké jsou, podle Vašeho názoru, největší benefity zálohování? 

Velký benefit shledáváme v zálohování jako v nástroji, který umožňuje velmi efektivní využívání jednorázových nápojových obalů, kdy se z nich nestane odpad, ale surovina pro opětovnou výrobu nových PET lahví a plechovek, a to opakovaně zas a znovu.  Díky uzavřené smyčce jsou s tím spojeny i další pozitivní efekty a to, že surovinu nebude nutné dále třídit od ostatních odpadů (vyjma roztřídění dle barev) a nebude kontaminovaná. To vše se projeví v nižších nákladech na její další zpracování. Nesmíme opomenout ani skutečnost, že v uzavřeném zálohovém systému dochází k daleko vyšší míře zpětného sběru (90 %+) a zejména veškerý tento objem může být co nejefektivněji využit právě pro recyklaci do nových nápojových obalů. My Češi jsme velmi dobří v třídění (dlouhodobě dosahujeme míry třídění nápojových obalů na úrovni cca 80 %, a i to je vzhledem k nastavenému cíli EU ve výši 90 % nedostatečné), avšak velmi pokulháváme v recyklaci.  Asi polovina z aktuálně vysbíraných PET lahví ze žlutých kontejnerů končí ve spalovnách, a jejich cesta tak končí „pouze tepelným využitím“. Ta druhá pak jde na tzv. „materiálové využití“. Ani tady však nemůže být řeč o efektivním využívání, neboť je rozdíl, zda z takto hodnotné suroviny, která již při svém původním účelu splňovala vysoké parametry na food-grade kvalitu, vyrobíme nové nápojové obaly, a to opakovaně v několika cyklech po sobě, nebo zda vysbírané PET lahve v potravinové kvalitě budeme degradovat a pouze jednorázově recyklovat do autopotahů, triček, pneumatik apod., přičemž pro nové nápojové obaly budeme stále ve velké míře využívat ropu.  Tak tomu zatím v ČR převážně je. Co se týče nápojových plechovek, tak zde čelíme ještě většímu problému. Těch se zrecykluje jen něco málo přes 30 %. 

6. Hlavním heslem strategie REset Plastic společnosti Lidl je „Méně plastů – uzavřené cykly“. Cílíte na snížení množství plastů používaných ve výrobě i obchodech, kdy odpad má být vnímán jako znovu využitelný materiál. Do roku 2025 chcete snížit množství plastového odpadu o 20 a více % a všechny své výrobky budete balit do recyklovatelných materiálů. Jaké další aktivity k dosažení těchto cílů podnikáte?

Strategie REset Plastic skupiny Schwarz se nezaměřuje pouze na redukci plastů, ale i na další aspekty plastové problematiky. Kromě anglického REduce, stojí i na pilířích REdesign, REcycle, REmove a REsearch. Proto kromě úprav a inovací obalů našich privátních značek (zmenšování, ztenčování stěn, úprava víček a sleevů), patří do strategie i používání recyklátu, podpora cirkulárních řešení, důraz na recyklaci našeho vlastního provozního odpadu nebo podpora produktů na opakované používání (např. naše Greenbags).

7. U řady svých produktů jste snížili obsah plastů v obalech. Vnímáte, že by je zákazníci víc kupovali? Že by udržitelnější obal ovlivňoval jejich nákupní rozhodnutí?

O úpravách obalů zákazníky informujeme logem „Balíme zodpovědně.“ Toto logo znamená, že obal splňuje jednu z těchto podmínek: obal je min. z 80 % recyklovatelný, nebo obsahuje min. 30 % recyklátu, nebo byl minimálně o 10 % zredukován. Nemáme data, že by zákazníci tyto výrobky kupovali více, ale rozhodně se nikdo nerozčiluje, že jsme přestali používat černý plast, že jsme obal zmenšili, odebrali plastový sleeve nebo ztenčili stěnu PET lahve. Všechny změny totiž musí probíhat v souladu s hygienickými předpisy a obal musí plnit svou ochrannou funkci.

8. Co byste doporučil ostatním retailům, které chtějí začít s udržitelnými projekty a aktivitami?

Udržitelnost musí být pevně zakotvena ve strategii firmy jako její integrální součást, ne jako něco navíc. Měla by procházet všemi provozy a procesy, služby i produkty by měly být designovány s ohledem na životní prostředí i na lidi, kteří je vyrábějí nebo používají. A určitě je vhodné všechny aktivity měřit, sledovat jejich progres, a ten pak transparentně komunikovat. Všem kolegům se snažím kontinuálně připomínat, že v každém našem rozhodnutí se skrývá volba pro udržitelnost – a je důležité dělat ty správná!Tomáš Myler působí jako Director Communication & Public Affairs & Sustainability ve společnosti Lidl. Na starosti má externí i interní komunikaci a také aktivity související se společenskou odpovědností firmy. 

Prohlédněte si také

Češi zkouší zálohování pet lahví a plechovek

Češi zkouší zálohování pet lahví a plechovek

Zálohování z pohledu měst a obcí

Zálohování z pohledu měst a obcí